استان گلستان ، گنبد کاووس ، کیلومتر 18 جاده انجمن اسبدوانی، شرکت طلای سفید